<p>Plan voor kennisintensieve bedrijven op Born Oost.</p>

Plan voor kennisintensieve bedrijven op Born Oost.

Ruimtelijke uitgangspunten bij plan Born Oost

De gemeenteraad stemde maandag in met de ruimtelijke uitgangspunten bij plan Born Oost. Uiteindelijk vormen ze de ruimtelijke kaders voor het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – In het geamendeerd raadsvoorstel worden de ruimtelijke uitgangspunten vastgelegd bij de herontwikkeling van Born Oost. Die kwamen tot stand na overleg met omwonenden, belanghebbenden, WUR en raad. Er is huisvesting gepland voor kennisintensieve bedrijven. Later worden het architectonisch ontwerp van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte verder uitgewerkt. Aanleiding is de behoefte aan extra vestigingsruimte voor kennisintensieve bedrijven nabij WUR Campus.

Het is de bedoeling om in het plangebied maximaal 80.000 vierkante meter aan bouwoppervlak te realiseren voor kennisintensieve bedrijvigheid. Een substantieel deel wordt gereserveerd voor openbaar groen. De groenstructuur wordt als eerste aangelegd.

In het noordelijk deel komt een parkeergebouw voor maximaal 800 auto’s. In het middendeel wordt de bebouwing geconcentreerd voor kantoren en bedrijven. Aanvankelijk zou de bebouwing aan de Mansholtlaan aan de westkant maximaal 32 meter hoog worden, maar die bouwhoogte is in het aangepaste raadsvoorstel op verzoek van omwonenden en WUR gewijzigd in maximaal 27,5 meter. De bebouwing in het tussengebied wordt maximaal 24 meter hoog. Aan de oostzijde (zijde Grintweg) wordt de bouwhoogte maximaal 12 meter en komt een groenzone tussen de nieuwbouw en de woningen aan Grintweg en Houtwal.

In het zuidelijk deel staat studentenhuisvesting (maximaal 250 wooneenheden) gepland. Deze bebouwing wordt aan de de zijde van Mansholtlaan maximaal 22 meter hoog en aan de zijde Grintweg maximaal 12 meter hoog. Voor een goede ontsluiting van Born Oost wordt een nieuw kruispunt aangelegd aan de Mansholtlaan.

Met unanieme stemmen werd een amendement aangenomen dat de bouwhoogte van de parkeergarage in het noordelijk deel zo laag mogelijk moet blijven, met een maximum van 9 meter. Mede op verzoek van omwonenden komt er geen extra verdieping op het parkeergebouw. Ook zijn afspraken vastgelegd over een bebouwingsvrije zone tussen nieuwbouw en reeds bestaande bebouwing in de nabijheid van plangebied Born Oost. Per amendement werd ook besloten dat er een robuuste fietsverbinding komt die van oost naar west loopt over terrein Born Oost en zo een aansluiting vormt tussen de snelfietsroute Ede-Wageningen en het campusterrein.

De volgende stap wordt het opstellen van een bestemmingsplan. In een klankbordgroep worden belanghebbenden en omwonenden daarbij betrokken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden