Foto:

Bouwstenen bij wenselijke ontwikkeling van Grebbedijk

Door Peter van Herpen

De gemeenteraad heeft vastgelegd wat wel en wat niet wenselijk is bij de uitwerking van het concept voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de Grebbedijk. Na aanname van enkele amendementen werd het raadsvoorstel vastgesteld.

WAGENINGEN – Daarin wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de kaders vast te stellen waarbinnen de ontwikkeling van de Grebbedijk kan plaatsvinden. De dijk moet straks versterkt worden. Welke elementen hebben vanuit de gemeente gezien prioriteit? Het concept voorkeursalternatief moet zich, wat Wageningen betreft, bevinden tussen drie kansrijke alternatieven die uitgaan van achtereenvolgens een smalle dijk (alternatief 1), een brede dijk (alternatief 2) of een integrale dijk (alternatief 3). Niet de alternatieven zelf worden vastgesteld, maar de elementen uit die drie alternatieven. Overigens is de gemeente Wageningen slechts één van de zes partijen die bepalen hoe het concept voorkeursalternatief voor de Grebbedijk er uiteindelijk uit komt te zien. Het project biedt de betrokken overheden, waaronder Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincies Gelderland en Utrecht, kansen om de dijkversterking te combineren met verbetering van de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied.

Met unanieme stemmen nam de raad een amendement aan om een of meer wandelverbindingen mogelijk te maken tussen de Grebbedijk en de Wageningse Afweg, bij voorkeur gecombineerd met versterking van het landschap ter plaatse. Een van de ambities die gelden voor het gebied Grebbedijk en omgeving is namelijk uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden.

Eveneens werd een amendement aangenomen om in het stedelijk deel van de Grebbedijk te streven naar een zo min mogelijke verhoging van de dijk. Een hoge en steile dijk past immers niet bij het streven om een toegankelijk karakter van de dijk te bewerkstelligen en de wens om de uiterwaarden, de dijk en de stad met elkaar te verbinden.

De raad wil een fraai panorama-uitzichtpunt met uitkijk over de uiterwaarden op een nog nader te bepalen plek in het projectgebied. Zo'n panorama-uitzicht is van belang voor de beleving van het landschap van Rijn en uiterwaarden. Het zou een eenvoudige uitzichtplek kunnen zijn, bijvoorbeeld een bankje met afvalbak en fietsenrek op een hoog gelegen punt met goed uitzicht.

Na de zomer krijgt de raad het concept voorkeursalternatief ter vaststelling voorgelegd. Daarna wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt.

Meer berichten