Mooi Wageningen is naar de Raad van State gestapt om de bouw van zonnepark Haarweg te voorkomen.
Mooi Wageningen is naar de Raad van State gestapt om de bouw van zonnepark Haarweg te voorkomen. (Foto: Mooi Wageningen)

Mooi Wageningen in beroep tegen zonnepark op de Haarweg

Vereniging Mooi Wageningen heeft bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan ‘Zonnepark Haarweg’. Wanneer gaan natuur en landschap er eens op vooruit?

WAGENINGEN - In het beroepsschrift voert Mooi Wageningen twee gronden aan. Een, de bouw van een zonnepark in het Binnenveld is postzegelplanologie en strijdig met bestaand beleid dat inzet op verbetering van het buitengebied van Wageningen. Twee, de bouw draagt veel minder bij aan Wageningen klimaatneutraal dan de gemeente voorspiegelt en is onevenredig schadelijk voor het buitengebied.

Het besluit om bouw van het zonnepark van 5,5 hectare toe te staan in het Binnenveld is strijdig met het gemeentelijk structuurplan, dat aangeeft dat het Binnenveld moet worden beschermd tegen verdere bebouwing. Ook ontbreekt in Wageningen een overkoepelende visie op het buitengebied. Die is niet alleen nodig als afwegingskader voor zonnevelden, maar ook om concrete verbetering van natuur, landschap, recreatie en landbouw van de grond te krijgen; zaken waar het collegeprogramma nog op inzette. Als de gemeente met net zoveel ambitie aan die visie had gewerkt als aan de vele initiatieven die ten koste gaan van open ruimte, had die visie er inmiddels wel kunnen liggen.

Daarnaast rammelt de technische onderbouwing van het besluit, de nut en noodzaak van dit zonnepark voor het klimaatneutraal worden van de stad. De gemeente gaat uit van verouderde cijfers. Ze vergeet dat de CO2-intensiteit van elektriciteit de komende jaren blijft dalen. “De gemeente is kennelijk niet in staat geweest om de juiste feiten te verzamelen en bovendien is het begrip klimaatneutraal niet deugdelijk onderbouwd”, aldus bestuurslid Hans Brons van Mooi Wageningen. De bijdrage van het zonnepark aan de klimaatdoelstelling is dus veel kleiner dan de gemeente aangeeft. De nadelige gevolgen van de bouw van een zonnepark staan daarmee niet in verhouding tot het doel, Wageningen klimaatneutraal in 2030. En dat is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht.

Eerder diende vereniging Mooi Wageningen al een zienswijze in tegen het bouwproject van ruim negentienduizend zonnepanelen in Binnenveld. Er zouden geen grote ingrepen in het buitengebied meer moet plaatsvinden zonder dat tegelijkertijd natuur, landschap en de leefbaarheid per saldo fors verbeteren.

Meer berichten