Junushoff en bblthk zijn initiatiefnemers bij het aanstellen van een cultuurontwikkelaar. Foto: Johan Mulder
Junushoff en bblthk zijn initiatiefnemers bij het aanstellen van een cultuurontwikkelaar. Foto: Johan Mulder

Gemeenteraad stelt Cultuuractieplan vast

Algemeen

Door Peter van Herpen

De gemeenteraad stelde maandagavond het Cultuuractieplan ‘Cultuur Verbindt 2021-2024’ vast. Het moet nieuwe impulsen geven aan de Wageningse cultuursector. De sector had veel te leiden van de corona crisis. “Het doel is om de positie van kunst en cultuur in Wageningen te versterken door middel van gerichte ondersteuning,’’ zei wethouder Anne Janssen. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het plan wil ertoe bijdragen dat meer mensen geactiveerd worden om op een of andere manier deel te nemen aan vormen van Wageningse cultuur.

WAGENINGEN – Uit het voorafgaande rondetafelgesprek met betrokkenen en belanghebbenden was gebleken dat er veel behoefte is aan oefenruimte, waar muzikanten en artiesten kunnen repeteren. De raadsfracties zijn blij met het actieplan om de Wageningse cultuur extra steun te geven.

In het Cultuuractieplan is er ook veel aandacht voor naschoolse cultuureducatie. Een cultuurcoördinator gaat zich bezighouden met het cultuuraanbod op scholen, zodat schoolkinderen in contact gebracht worden met cultuur. De gemeente wil hiervoor extra geld beschikbaar stellen.

Op termijn moet voor de plannen geld beschikbaar komen uit onder meer de verkoop van ‘t Venster. Ook komt er een ‘cultuurontwikkelaar’. De Junushoff en de bblthk hebben hiervoor het initiatief genomen. De cultuurontwikkelaar moet een initiator, aanjager en begeleider worden. Hij of zij krijgt een werkbudget om te komen tot de realisatie van producties, activiteiten en evenementen, die tot stand komen door en met Wageningse makers. Een cultuurbureau zou een en ander kunnen coördineren. Sommige fracties maakten zich nog wel zorgen over het budget dat beschikbaar gesteld kan worden voor de uitvoering van het Cultuuractieplan. Daarop zal nog teruggekomen worden bij de bespreking van de Kadernota.

Uiteindelijk werd het plan met unanieme stemmen aangenomen. Een motie werd aangenomen over het verbinden van cultuur met zorg en welzijn. Het college wordt opgeroepen om bij de implementatie en evaluatie van het cultuuractieplan expliciet aandacht te hebben voor de samenhang en samenwerking tussen het culturele domein en het domein voor zorg en welzijn. Daarbij kunnen de cultuurcoördinator, cultuurontwikkelaar en het nog op te richten cultuurbureau een bemiddelende rol spelen. Als overweging bij de motie werd aangevoerd dat cultuurbeleving een positieve invloed kan hebben op verschillende aspecten van gezondheid en op mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en meedoen in de maatschappij.

Alle fracties toonden zich ingenomen met de totstandkoming van dit cultuuractieplan. Na het zomerreces kan gestart worden met een eerste aanzet tot praktische uitvoering.

advertentie
advertentie