Nieuwe fase in proces Campusroute

Algemeen

Door Peter van Herpen

Met unanieme stemmen ging de gemeenteraad maandagavond akkoord met het raadsvoorstel om ook in de m.e.r.-fase aan tafel te blijven zitten in de samenwerking met de provincie in het proces Beter Bereikbaar Wageningen, Campusroute. Met de Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) gaat de tweede fase van start.

WAGENINGEN – Voorwaarde daarbij is wel dat de portefeuillehouder in een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde nadrukkelijke aandringt op het alsnog opnemen in de m.e.r. van zes eerder onderzochte varianten voor een mogelijke route en op het uitvoeren van een Maatschappelijke Kosten en Baten-analyse (MKBA) voor de zes varianten. De Wageningse gemeenteraad had hierom al eerder gevraagd. Maar de provincie gaf aan dat de varianten buiten het zoekgebied vallen en derhalve niet worden meegenomen.  Wel wil ze de verkeerskundige werking van de zes varianten opnieuw laten toetsen op basis van nieuwe verkeersmodelprognoses. Als dat leidt tot andere inzichten over verkeersdoelmatigheid, dan wil de raad ook andere varianten dan de Campusroute ter discussie stellen.

“Wethouder Peter de Haan gaat binnenkort op gesprek bij de gedeputeerde,’’ weet GroenLinks raadslid Erik-Jan Bijleveld. “Na dat gesprek kunnen we als raad ons standpunt beter bepalen. Dan kunnen we pas echt verder praten over de opstelling van de raad.” De volledige raad vindt dat Wageningen tot die tijd aan tafel moet blijven zitten in de samenwerking met de provincie. Want de m.e.r.-fase is een belangrijk moment in het proces, waarop de belangen van Wageningen inhoudelijk behartigd kunnen worden.

advertentie
advertentie