Afbeelding

Meningen verdeeld over plankeuze bij betere bereikbaarheid

Algemeen

WAGENINGEN –In het kader van de Programmabegroting 2017-2020 werd maandag op de politieke avond gesproken over de consequenties van het aanvullend onderzoek naar een versoberde variant om Wageningen beter bereikbaar te maken. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat het niet verbreden van de Nijenoord Allee zou leiden tot een verslechtering van de doorstroming. De provincie vindt dat de voorgestelde versoberde oplossing, zonder verbreding van de Nijenoord Allee, niet voldoet aan de gestelde criteria om in aanmerking te komen voor medefinanciering door de provincie.

Door Peter van Herpen

De meningen zijn verdeeld over de variant die als uitgangspunt moet worden genomen om een betere bereikbaarheid en doorstroming van verkeer te realiseren. Er is een gezamenlijke behoefte aan een integraal plan, waarbij breder gekeken wordt naar oplossingen. Maar de meningen zijn verdeeld over de aspecten die daarin meegenomen moeten worden.

Portefeuillehouder Han ter Maat legde uit dat het college bij de uitwerking van de ‘versoberde variant’ (Variant A) uitgegaan was van een ‘zeer gematigd groeiscenario’ in verkeerstoename. Variant A zou niet toereikend zijn. Daar is niet iedereen het mee eens. De raad wil meerdere varianten kunnen bekijken met daarin alternatieve oplossingen. Raadslid Rien Bor (Stadspartij) vroeg de wethouder om meer informatie over andere mogelijke varianten en de kosten daarbij. De wethouder is bereid om dit aan te kaarten bij de provincie. “We beperken ons tot varianten die voor de provincie acceptabel zijn om het al toegezegde geldbedrag beschikbaar te stellen voor het plan,’’ voegde hij toe. De provincie heeft een belangrijke rol, omdat in het plan de Mansholtlaan (provinciale weg) verbreed wordt. Herinrichting van zowel Mansholtlaan als Nijenoord Allee moet leiden tot een betere bereikbaarheid en doorstroming in Wageningen.

Bij de herinrichting van de Nijenoord Allee wil de raad een gelijkvloerse fietsoversteek bij Hoevestein. Een ongelijkvloerse fietsoversteek op die plek wordt te duur. Als oplossing kan gedacht worden aan een geregelde fietsoversteek met beveiliging door middel van verkeerslichten. Maar voordat gedacht kan worden aan invulling van dergelijke details, moet de raad het eerst eens worden over de keuze van een variant die als basis geldt voor een totaalplan. Binnen afzienbare tijd zal daarover een definitief besluit genomen moeten worden. In de Programmabegroting 2017-2020 wordt een budget gereserveerd. Later wordt een keuze gemaakt voor de variant en hoe het geld besteed gaat worden.

advertentie
advertentie