Ondernemers willen zonnepark

Wageningen - De ondernemersvereniging van het Business & Science Park Wageningen (BSPW) wil een zonnepark aanleggen. Naast het bedrijventerrein, aan de Slagsteeg en de Kanaalweg, zouden dan op een gebied van 8,7 hectare maximaal 19.500 zonnepanelen geplaatst worden.
De ondernemers zien in het zonnepark een rendabele kans die bijdraagt aan klimaatdoelstellingen. Ook biedt het kansen voor de revitalisatie en verduurzaming van het bedrijventerrein. De ondernemers verkennen de mogelijkheden om het zonnepark en het BSPW aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld door een deel van de opbrengsten ten goede te laten komen aan de revitalisatie van het bedrijventerrein of door financiering van het parkmanagement. Voor het ontwikkelen van een zonnepark is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Vanwege de urgentie van de overgang naar een duurzaam energiesysteem enerzijds en de ruimtelijke impact van zonneparken anderzijds hanteert de gemeente een 'nee, tenzij'-beleid voor zonneparken. Omdat in dit plan aan alle voorwaarden, zoals meer landschappelijke inpassing, biodiversiteit, participatie van inwoners en innovatiekracht, lijkt te worden voldaan, wil het college van burgemeester en wethouders het plan in behandeling nemen. Van de locatie van het geplande zonnepark, is 6,6 hectare eigendom van de gemeente. Als het plan doorgaat, betalen de ondernemers de gemeente hiervoor pacht pacht. De overige 2,1 hectare zijn eigendom van een particulier. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het voorjaar van 202 een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan.

Meer berichten