De hoofdentree tot Kortenoord via de Nijlantsingel.
De hoofdentree tot Kortenoord via de Nijlantsingel. (Foto: )

Wijk Kortenoord nadert voltooiing

Door Peter van Herpen

De bouw van het laatste deel van nieuwbouwwijk Kortenoord, fase 2B en 3, kan voortgang vinden. De gemeenteraad heeft maandag vastgesteld dat de stedenbouwkundige plannen passen binnen het Masterplan en bestemmingsplan Kortenoord.

WAGENINGEN – In fase 3 worden in het westelijk deel 430 woningen gebouwd. In fase 2B gaat het om de gebiedsontwikkeling van Buitenoord voor 28 woningen. Hiermee wordt ingespeeld op de woningbehoefte aan sociale huur, sociale koop en middeldure woningen.
De belangrijkste bespreekpunten gingen over de verkeersontsluiting. De hoofdontsluiting komt te lopen via de Nijlantsingel. De raad wil dat wethouder Anne Janssen de mogelijkheid onderzoekt om eventueel een extra 'escape route' als alternatieve zuidelijke ontsluiting via de Haarweg in te bouwen. Dit voor het geval dat de voorgenomen plannen voor verkeersontsluiting van de nieuwe wijk niet zouden voldoen. De wethouder denkt dat zo'n eventuele escape route niet in de plannen ingebouwd hoeft te worden. Toch wordt de mogelijkheid voor zo'n escape open gehouden als de praktijk anders uitwijst. In dat geval zal wel een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn.

Vooralsnog wordt de Haarweg ontzien als autoluwe route nabij het stiltegebied in het Binnenveld.
Bewoners maken zich zorgen over de voorgenomen (tijdelijke) ontsluiting voor bouwverkeer, die parallel gaat lopen aan de Nijlantsingel tijdens de ontwikkeling van Buitenoord. Hierover zijn afspraken gemaakt met ontwikkelaar BPD. Het bewonersverkeer wordt gescheiden van het bouwverkeer. De wethouders Janssen (wijken) en Peter de Haan (verkeer) denken dat de door de bewoners aangedragen alternatieven technisch niet haalbaar dan wel ongewenst zijn. Daarom houden ze vast aan de gekozen bouwroute.


De hoofdplanstructuur voor groen, water en verkeer is al vastgesteld in het masterplan en bestemmingsplan. In de planvorming is ook het 'Groene Hofje' opgenomen. Jongeren met autisme krijgen de kans om zelfstandig te wonen met hun mantelzorger op loopafstand. Het gaat om in totaal twaalf sociale huurwoningen. Hiervoor hebben de Woningstichting en BPD een intentieovereenkomst getekend.
De mogelijkheid wordt open gehouden voor de eventuele bouw van een school in Kortenoord. Daarover zal later een apart besluit genomen worden. Er is serieuze interesse voor een nieuwe school. Op dit moment wordt alleen besloten dat er ruimte voor wordt gecreëerd binnen het plangebied.

Een ruime raadsmeerderheid stemde in met het voorgestelde plan. De Stadspartij was ontevreden over de manier waarop met de wijkbewoners was gecommuniceerd over de verkeersafwikkeling en stemde niet in met het stedenbouwkundig plan.

Meer berichten