Plannen voor woningbouw op locatie Pieter Pauw.
Plannen voor woningbouw op locatie Pieter Pauw.

Instemming gebiedsvisie Dorschkamp

De gemeenteraad stemt in met de aanpak bij het opstellen van een gebiedsvisie voor de herontwikkeling van de locaties Dorschkamp 1 en 2 als basis voor de verdere planontwikkeling. Daarbij wordt uitgegaan van een gebiedsontwikkeling met woningbouw op een dusdanige manier dat de kernkwaliteiten en natuurwaarden in het plangebied niet verslechteren.

Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – Vrijwel de gehele raad was blij met het collegevoorstel. Gekozen is voor een open insteek met slechts een beperkt aantal kaders bij de ontwikkeling van de locatie Dorschkamp 1 (Pieter Pauw) en Dorschkamp 2 (Numico). Voor het voormalig landgoed Dorschkamp zijn al sinds het vertrek van het Pieter Pauw ziekenhuis plannen voor herontwikkeling (woningbouw).

Op Dorschkamp 2, het voormalig Numico-terrein, denkt men aan een ontwikkeling die past binnen de footprint van het bestaande gebouw van maximaal 2000 m2 en twee extra bijgebouwen op het terrein). Nu is het tijdelijk verhuurd aan het COA. In 2017 heeft de gemeente met beide eigenaren (Staatsbosbeheer en ontwikkelaar Smink vastgoed) overeenkomsten gesloten.

Nieuwe woningbouw moet voor minimaal 15% bestaan uit sociale huur en 15% middeldure huur.Het college stelt geen kaders ten aanzien van het aantal te bouwen woningen. Er blijft ruimte om te kunnen voldoen aan de eis tot behoud en versterking van natuur en landschap. “Laten we eerst eens kijken hoe de belanghebbende partijen er samen uit kunnen komen,'' zei wethouder Arie-Willem Bijl.

In een later stadium kunnen de plannen op details nog altijd worden bijgesteld.Een amendement werd aangenomen over een evenwichtige participatie bij de ontwikkeling van gebied Dorschkamp. Aan het raadsbesluit werd toegevoegd dat ook woningzoekenden en/of hun belangenbehartigers als stakeholder worden betrokken bij het proces. “Bij de in de startnotitie genoemde groep van stakeholders is het belang van woningzoekenden niet opgenomen,'' legde D66-raadslid Paul Toxopeus uit. “Het college krijgt de vrijheid om zelf te bepalen wie verder concreet worden toegevoegd als belanghebbenden.”

Hij noemde bijvoorbeeld De Woningstichting.In de startnotitie wordt beschreven welke stakeholders/belanghebbenden in het proces betrokken worden. Hierin worden 8 milieuorganisaties en omwonenden genoemd. Toekomstige bewoners en woningzoekenden kwamen niet voor in de opsomming. Omdat de raad in dit proces geen kaders meegeeft over het aantal te bouwen woningen in gebied Dorschkamp, is het extra belangrijk dat ook het maatschappelijk belang van voldoende woningbouw vertegenwoordigd wordt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden