De karakteristieke openheid op de Wageningse Eng.(foto: Johan Mulder)
De karakteristieke openheid op de Wageningse Eng.(foto: Johan Mulder) (Foto: )

Openheid op de Eng blijft gewaarborgd

Door Peter van Herpen

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie voor de Wageningse Eng vastgesteld. Ze vormt de basis voor een gedeeltelijke herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied. Belangrijk is het, dat ook in de toekomst de karakteristieke openheid op de Wageningse Eng gewaarborgd blijft.

WAGENINGEN – Er werden veel ruimtelijke initiatieven ontwikkeld voor (her)inrichting van de Eng. Om een goede afweging te kunnen maken bij het al dan niet meewerken aan nieuwe initiatieven ontbrak een kader, waarin vastgelegd wordt welke randvoorwaarden daarbij gelden.In een klankbordgroep konden belanghebbenden meedenken over de concept visie.

Bijvoorbeeld over de eisen die gesteld moeten worden aan schuilgelegenheden, materiaalopslag voor tuinmateriaal en bebouwing op de Eng. Uitgangspunt daarbij is allereerst: handhaven van de landschapskwaliteit. Dan is het belangrijk dat de (open) zichtlijnen intact blijven.

Hagen rondom volkstuintjes en moestuinen zouden meer eenheid en samenhang kunnen brengen in het nu nog enigszins rommelige beeld op de Eng. Gedacht wordt aan een maximale hoogte van 1 meter. Rondom opslagschuurtjes voor tuinmateriaal zouden de hagen maximaal 1,5 meter hoog mogen worden als camouflage van de schuurtjes in het landschap. “Maar voor het totaalbeeld op de Eng is het gewenst dat de hagen overwegend niet hoger worden dan 1 meter”, had portefeuillehouder Maud Hulshof al gezegd in een voorafgaand rondetafelgesprek.De bouw van nieuwe woningen wordt in beginsel niet toegestaan.

“Alleen voor bestaande woningen zijn uitzonderingen mogelijk”, aldus wethouder Hulshof. Het moet dan wel gaan om aanbouw of toevoegingen aan de bestaande bebouwing die 'functieondersteunend' zijn. De kernkwaliteit van de Eng moet altijd behouden blijven.

“We moeten het mooie van de Eng behouden”, zei de wethouder. Maar ze wil ook open staan voor nieuwe ontwikkelingen die de kernkwaliteit niet aantasten. Ook de huidige kleinschaligheid op de Eng behoort tot die kwaliteit.De volledige gemeenteraad was blij dat er nu eindelijk een visie ligt voor de Wageningse Eng.

Het is een langdurig proces geweest, maar nu ligt er een visie die tot stand kwam na ruggespraak met diverse belanghebbende partijen.Met unanieme stemmen werd een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt om te onderzoeken of de totstandkoming van een 'gebiedsfonds' voor de Wageningse Eng mogelijk is.

In dit fonds zouden dan middelen kunnen worden ondergebracht om gewenste ontwikkelingen in het gebied te ondersteunen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden