Het voormalige Vada-terrein.
Het voormalige Vada-terrein. Johan Mulder

Wonen op voormalig Vada-terrein

Overig

WAGENINGEN De gemeenteraad heeft de Startnotitie Costerweg 5,7 vastgesteld. Daarin worden op hoofdlijnen de ruimtelijke kaders geschetst voor herontwikkeling van het voormalige Vada-terrein naar woningbouw.

Peter van Herpen

De eigenaar en ontwikkelaar Steenvlinder willen op deze locatie een stedelijke woonomgeving gaan inrichten voor overwegend senioren. In de startnotitie wordt het proceskader weergegeven waarbinnen in samenspraak met de omgeving een stedenbouwkundig plan kan worden uitgewerkt. Ze passen binnen de woningbouwopgave die Wageningen heeft om tegemoet te komen aan het heersende woningtekort.

De raad stelde de algemene en ruimtelijke kaders voor uitwerking van een stedenbouwkundig plan. Een belangrijk debatonderdeel vormden het aantal nieuw te bouwen woningen en de bouwhoogte. Er zijn modellenstudies gedaan waarin uiteenlopend werd uitgegaan van 160 tot 240 woningen. Het exacte aantal moet nog worden vastgelegd bij de uitwerking van het plan. Minimaal dertig procent van de woningen wordt sociale huur. Er wordt gedacht aan realisatie van een mix van overwegend appartementen, een beperkt aantal grondgebonden woningen en combinaties daartussen, zoals rijwoningen of hofwoningen voor senioren. In de startnotitie wordt gesproken over een bebouwing die overwegend bestaat uit vier of vijf bouwlagen met een maximale bouwhoogte van 15 meter. Omwonenden vinden dat de bouwhoogte teruggebracht moet worden tot maximaal 12 meter. Met name bewoners van wooncomplex De Arc maken zich zorgen over hun uitzicht en privacy. In de beraadslagingen werd het idee geopperd om dicht bij De Arc het aantal bouwlagen beperkt te houden en elders in het ontwikkelgebied, op enige afstand van De Arc, hoogteaccenten in de bebouwing aan te brengen. Door variatie in bouwhoogten op verschillende plekken binnen het bouwgebied kan tegemoet gekomen worden aan de ambitie om toch zo veel mogelijk woningen te realiseren in het project. Ook wordt gepleit voor een adequate bufferzone tussen nieuwbouw en bestaande bebouwing. Wethouder Anne Janssen wil dit meenemen in de onderhandelingen met de ontwikkelaar, maar vond het te ver gaan om nu al toezeggingen te doen.

Met unanieme stemmen werden amendementen aangenomen over parkeren en groen binnen het projectgebied. Het opnemen van voldoende groen zal als integraal deel worden opgenomen in het ontwerpproces. Daardoor wordt het belang van een groene kwaliteitsimpuls geborgd. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om niet alleen tegemoet te komen aan de parkeerbehoefte van bewoners van de nieuwe woningen, maar ook of er ruimte is voor extra parkeercapaciteit. Dan zouden er misschien extra parkeerplaatsen kunnen komen ter tegemoetkoming aan de parkeerbehoefte voor bezoekers aan het stadscentrum.

advertentie
advertentie