Bos- en laanstructuren op voormalig landgoed Dorschkamp.
Bos- en laanstructuren op voormalig landgoed Dorschkamp. Foto: Johan Mulder

Wonen op een voormalig landgoed

Algemeen

Door Peter van Herpen

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie De Dorschkamp unaniem vastgesteld als basis voor herontwikkeling van het gebied. Onder voorwaarden kunnen nieuwe woningen gebouwd worden op het terrein van het voormalige landgoed.

WAGENINGEN – Met deze visie worden uitgangspunten en kaders vastgelegd, waarbinnen herontwikkeling met duurzame woningbouw mogelijk wordt op het terrein van het voormalige Pieter Pauwziekenhuis en het voormalige Numico terrein, waar nu nog het AZC gevestigd is. Herontwikkeling van de locaties in gebied Dorschkamp moet plaatsvinden op een manier waarbij de ecologische en landschappelijke kernkwaliteiten worden versterkt en de cultuurhistorische structuur in acht genomen wordt. De bouw wordt mogelijk gemaakt van 100 tot 150 woningen die passen binnen de draagkracht van het gebied. Van dit aantal wordt minimaal 15 procent gebouwd in de sociale huur en 15 procent in de middeldure huur. De gebiedsvisie kwam tot stand in samenwerking met de provincie Gelderland. In de gebiedsvisie is, naast de ecologische kwaliteiten van het gebied, ook gekeken naar de landschappelijke kwaliteiten en naar de cultuurhistorie. In de visie is onder meer aangegeven dat historische bos- en lanenstructuren belangrijke dragers van het gebied zijn. Ze spelen een belangrijke rol in de vervlechting met het omringende landschap. Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs deed uitgebreid onderzoek bij de uitwerking van de gebiedsvisie. Zij adviseren om de bos- en lanenstructuren als gebiedsdragers te versterken. Bij de herontwikkeling van gebied Dorschkamp wordt ernaar gestreefd om het cultuurhistorische landgoedkarakter op een moderne wijze terug terug te brengen. De gebiedsvisie Dorschkamp kan rekenen op veel lof en bijval in de gemeenteraad. Het document dient als leidraad om te komen tot afgewogen toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied met zijn bijzondere landschappelijke en ecologische kwaliteiten, die niet verloren mogen gaan. In samenspraak met de gemeente is het de bedoeling dat de twee eigenaren, Staatsbosbeheer en Smink Vastgoed, er mooie en diverse woonwijken maken. Zo lichtte wethouder Anne Janssen toe. Een pakket van eisen is samengesteld om de kernkwaliteiten van landschap, natuur en ecologie te beschermen en versterken. Een motie werd aangenomen over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en een haalbaarheidsstudie van ecologische woongemeenschap De Beuk. De motie roept het college op om in het vervolgtraject zich ervoor in te spannen dat CPO een plek krijgt in de verdere planontwikkeling. Toekomstige bewoners bouwen zelf samen hun eigen woning in een collectief. Ook wordt het college opgeroepen om de haalbaarheidsstudie die de ecologische woongemeenschap De Beuk wil uitvoeren, te steunen. Wethouder Janssen zegt toe dat er extra aandacht blijft voor behoud van natuurwaarden op weg naar uitwerking tot een bestemmingsplan.

advertentie
advertentie