De rotonde op de Mansholtlaan bij de Campus is een van de grote knelpunten in de bereikbaarheid van Wageningen. (foto: Antonio Mulder)
De rotonde op de Mansholtlaan bij de Campus is een van de grote knelpunten in de bereikbaarheid van Wageningen. (foto: Antonio Mulder)

MER Beter Bereikbaar Wageningen vertraagd

Om Wageningen beter bereikbaar te maken, onderzoekt Gelderland de mogelijkheden van de Campusroute en de Bestaande route. De milieueffecten van zeven oplossingsrichtingen worden hiervoor onderzocht met behulp van een verkeersmodel. Uit een extra controle blijkt dat er bij de invoer van gegevens in het verkeersmodel fouten zijn gemaakt. Op dit moment worden de data weer opnieuw ingevoerd en het verkeersmodel bijgewerkt. Dit leidt tot een vertraging van het MER van maximaal zes maanden. Om op korte termijn de bereikbaarheidsproblemen te verlichten, onderzoekt de provincie samen met gemeente en WUR concrete maatregelen op het verbeteren van de bereikbaarheid. Zoals de mogelijkheid van het vervangen van rotonde Droevendaalsesteeg door een verkeerslicht en bijvoorbeeld een westelijke ontsluiting van de WUR-campus.

Zorgvuldig

Een verkeersmodel brengt de verkeersontwikkeling en de verkeerseffecten van de verschillende oplossingsrichtingen in de huidige en toekomstige situatie in beeld. Naast snelheid staat voor de provincie ook een zorgvuldig proces voorop. Om risico's op fouten te voorkomen heeft Gelderland een second opinion op het gebruik van het geactualiseerde verkeersmodel uitgevoerd.

Gewijzigde planning

Begin 2019 besloot Gelderland niet alleen de Campusroute te onderzoeken, maar ook het opwaarderen van de bestaande route in Wageningen. In totaal gaat het om het in kaart brengen van de milieueffecten van 7 varianten Naar verwachting zou Gedeputeerde Staten (GS) dit najaar de resultaten van de onderzoeken voor het milieueffectrapport vrijgeven. Mede op basis van deze onderzoeken zou eind 2019/begin 2020 GS een voorkeur uitspreken voor één van de varianten. Nu leidt een fout bij de invoer van het gebruikte verkeersmodel tot vertraging.

Inloopavond

Speciaal voor de direct aanwonenden vindt er woensdag 25 september een inloopavond plaats. Tijdens deze inloop hebben de direct aanwonenden de gelegenheid kennis te nemen van de stand van zaken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Zo biedt de provincie de mogelijkheid om een uitleg te krijgen over de status van de schetsontwerpen. Naar aanleiding van de oplossingen uit de ontwerpsessies, heeft Gelderland daar schetsontwerpen van gemaakt. Deze worden gebruikt om zo de milieugevolgen van de varianten in kaart te brengen. Tijdens deze inloop zal ook deze vertraging worden gemeld, alhoewel de precieze gevolgen nog niet bekend zijn. De ontwerpschetsen komen eind deze week ook op de webpagina.

Goede en vlotte bereikbaarheid

Food Valley, met als hart de universiteit van Wageningen, is een belangrijke Gelders regio. Bedrijven vinden het een aantrekkelijke regio om zich te vestigen. Belangrijk is dat de regio én Wageningen goed bereikbaar zijn. De bereikbaarheid van Wageningen staat de laatste jaren onder druk, waardoor steeds vaker files ontstaan. Samen met andere partijen werkt provincie Gelderland aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. Zo wordt er gewerkt aan een snelle fietsroute, het verbeteren van het openbaar vervoer, een mobiliteitsconvenant en verbeteren van de bereikbaar met de auto.

Meer berichten