Bomenbond Wageningen

Lokaal Deel je nieuws

Stichting Bomenbond Wageningen 

Sinds kort bestaat de Stichting Bomenbond Wageningen. Deze stichting wil het leefmilieu en de natuurwaarden in de gemeente Wageningen beschermen. Dit onder meer door:

·         gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan overheden, met name de gemeente Wageningen en de provincie Gelderland, met betrekking tot de verbetering van het leef- en woonmilieu in Wageningen;

·         gebruik te maken van bezwaar en- beroepsprocedures tegen voorstellen of  besluiten die de natuurwaarden en/of leefmilieu aantasten. 

Kort gezegd: Stichting Bomenbond Wageningen komt op voor de natuur in de gemeente Wageningen en voor bomen in het bijzonder.

Het bestuur van de Bomenbond Wageningen wordt nu gevormd door de volgende personen: mevrouw C.M. (Christien) Nijsten en de heren J.J. (Sjak) Lomme en M. (Martin) Kindt. U kunt ons bereiken via stichtingbomenbondwageningen@gmail.com .

Wij vertrouwen erop dat veel bewoners van Wageningen sympathie zullen hebben voor de doelstelling van Stichting Bomenbond Wageningen. U kunt ons steunen op de volgende manieren:

·         alert zijn op kap of dreigende kap

·         sturen van bezwaarschriften

·         maken van beeldmateriaal (denk aan foto’s, filmpjes)

·         bijdragen leveren voor de (in wording zijnde) website en sociale media (Facebook, Twitter, Instagram)

·         ondersteunen bij juridische zaken

·         een bestuursfunctie vervullen

·         donateur worden en/of werven van donateurs

(Donateur wordt u door €10 over te maken op BOMENBOND WAGENINGEN, NL32ABNA0108698475 onder vermelding van uw naam en mailadres.)

Hoe dan ook: elke kleine of grote bijdrage in tijd, geld of middelen is zeer welkom!

Voor meer informatie over wat u als vrijwilliger zou kunnen betekenen voor Bomenbond Wageningen kunt u contact opnemen via ons mailadres of telefoonnummer: 0317413259.

advertentie
advertentie